Toezichthouder gezocht

Tentoonstelling Look up, look up (foto P. Bosboom/Bijbels Museum)

Bevlogen toezichthouder gezocht

Het Bijbels Museum zoekt ter uitbreiding van de Raad van Toezicht een

BEVLOGEN TOEZICHTHOUDER
Kennisgebied maatschappelijke vraagstukken en diversiteit in organisaties

De instelling

Het Bijbels Museum heeft de afgelopen jaren een grote transitie doorgemaakt van museum met eigen gebouw en collectie naar een compact, nomadisch ‘museum nieuwe stijl’ zonder eigen gebouw en zonder eigen collectie. Het museum houdt kantoor in Amsterdam, en produceert tentoonstellingen en activiteiten die het op verschillende plekken in het land in samenwerking met locatiepartners presenteert.

Het museum vaart een vooruitstrevende koers, met maatschappelijk relevante tentoonstellingen. Niet de waan van de dag, maar duurzame en universele thema’s staan in de programmering van het museum centraal. Voor de tentoonstellingen wordt nieuwe kunst in opdracht van het museum gemaakt en wordt met bruiklenen gewerkt. Meestal staan in tentoonstellingen thema’s of verhalen centraal die in verschillende religies of levensbeschouwelijke stromingen van belang zijn. Voor meer informatie over ons aanbod, zie deze website.

Werk van Jaasir Linger in expo EXODUS (2023)
Expo Eva, Sara en Hanna in Fotogalerie De Gang

Locatiepartners van het museum bevinden zich in verschillende steden in Nederland, waarbij ook steeds nieuwe partners worden betrokken. Het gaat daarbij om middelgrote musea en om publieke instellingen (hogeschool, rechtbank, bibliotheek). De partners kunnen per tentoonstelling verschillen.

Donateurs leggen met hun giften een financiële basis onder het Bijbels Museum. Ook ontvangt het museum van twee fondsen een structurele en een meerjarige bijdrage. Het museum genereert voor ieder project voorts externe projectfinanciering via publieke en private fondsen. Het ontvangt geen structurele overheidsfinanciering. De organisatie is financieel gezond.

Raad van Toezicht

Het Bijbels Museum onderschrijft en hanteert de principes neergelegd in de Ethische Code voor Musea, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen die affiniteit hebben met de missie van de stichting. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarbij specifieke kwaliteiten en aandachtsgebieden.

De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door theoloog Ida Overdijk. Verder is in de raad expertise aanwezig op het gebied van hedendaagse kunst, de museale en culturele sector, ondernemerschap, juridische zaken en financiën. Voor het nieuw te werven lid wordt kennis over hedendaagse maatschappelijke vraagstukken gevraagd, alsmede een netwerk dat complementair is aan dat van de zittende toezichthouders.

Algemene profieleisen

 • affiniteit met kunst, Bijbel, maatschappelijke vraagstukken en levensbeschouwing en zingeving in brede zin;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van het Bijbels Museum en het functioneren van de directie te toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Bijbels Museum stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende betrokkenheid en beschikbaarheid.

Specifieke profieleisen

Ter uitbreiding van de Raad van Toezicht zoekt het museum per direct, als opvolger van een recent vertrokken lid een toezichthouder met:

 • kennis op het gebied van hedendaagse maatschappelijke  vraagstukken
 • kennis op het gebied van diversiteit en inclusie in organisaties
 • een breed netwerk dat complementair is aan dat van de zittende toezichthouders;

De toezichthouder onderschrijft de koers van het museum, en is bereid om daaraan bij te dragen met zijn/haar creativiteit, expertise en netwerk, als toezichthouder en ambassadeur van het museum. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht geeft de raad bij gelijke geschiktheid voorkeur aan een professional met een bi-culturele achtergrond.

Tijdsbesteding

Vergaderingen vinden minimaal 4 x per jaar plaats. Drie vergaderingen vinden plaats op het kantoor van het Bijbels Museum in het centrum van Amsterdam, één vergadering is op een jaarlijks wisselende locatie in combinatie met een rondleiding door een tentoonstelling van het Bijbels Museum. Eens per jaar voert de raad een zelfevaluatie uit.  De Raad van Toezicht kent een audit commissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie, waarin enkele leden zitting hebben. De toezichthouder zal worden uitgenodigd voor alle openingen en activiteiten van het museum, die op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Aanwezigheid bij een of enkele activiteiten per jaar is gewenst. De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed.

Informatie en reageren

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie mailen naar Carolien Croon, directeur Bijbels Museum, via c.croon@bijbelsmuseum.nl o.v.v. sollicitatie RvT Bijbels Museum.